Promocje
Kasa fiskalna NOVITUS Nano Online
Kasa fiskalna NOVITUS Nano Online
1 709,70 zł 1 658,41 zł 1 390,00 zł 1 348,30 zł
szt.
Kasa fiskalna NOVITUS Mała online
Kasa fiskalna NOVITUS Mała online
1 709,70 zł 1 658,41 zł 1 390,00 zł 1 348,30 zł
szt.
Kasa fiskalna NOVITUS Link online
Kasa fiskalna NOVITUS Link online
1 832,70 zł 1 777,72 zł 1 490,00 zł 1 445,30 zł
szt.
Drukarka fiskalna NOVITUS Deon Online WIFI
Drukarka fiskalna NOVITUS Deon Online WIFI
3 111,90 zł 2 583,00 zł 2 530,00 zł 2 100,00 zł
szt.
Drukarka fiskalna NOVITUS Deon Online
Drukarka fiskalna NOVITUS Deon Online
3 062,70 zł 2 570,70 zł 2 490,00 zł 2 090,00 zł
szt.
Kasa fiskalna NOVITUS Nano Online WIFI
Kasa fiskalna NOVITUS Nano Online WIFI
1 734,30 zł 1 682,27 zł 1 410,00 zł 1 367,70 zł
szt.
Kasa fiskalna NOVITUS Sento Online
Kasa fiskalna NOVITUS Sento Online
2 152,50 zł 2 087,93 zł 1 750,00 zł 1 697,50 zł
szt.
Kasa fiskalna NOVITUS One online WIFI
Kasa fiskalna NOVITUS One online WIFI
2 250,90 zł 2 183,37 zł 1 830,00 zł 1 775,10 zł
szt.
Kasa fiskalna DATECS WP-50 Online GSM + karta SIM
Kasa fiskalna DATECS WP-50 Online GSM + karta SIM
1 659,27 zł 1 488,30 zł 1 349,00 zł 1 210,00 zł
szt.
Kasa fiskalna DATECS WP-50 Online WIFI
Kasa fiskalna DATECS WP-50 Online WIFI
1 597,77 zł 1 426,80 zł 1 299,00 zł 1 160,00 zł
szt.
Kasa fiskalna NOVITUS One online
Kasa fiskalna NOVITUS One online
2 201,70 zł 2 135,65 zł 1 790,00 zł 1 736,30 zł
szt.
Kasa fiskalna NOVITUS Next gastro online
Kasa fiskalna NOVITUS Next gastro online
2 939,70 zł 2 851,51 zł 2 390,00 zł 2 318,30 zł
szt.
Producenci

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy www.sklepfiskalny.pl, dostępny pod adresem internetowym https://sklepfiskalny.pl prowadzony jest przez Piotra Trzybińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Arkomp, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 972-025-34-84, REGON 300017190
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
 4. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Nabywcom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 5. Sklep Internetowy www.sklepfiskalny.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy www.sklepfiskalny.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 7. Każdy Nabywca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Sklepu Internetowego www.sklepfiskalny.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Nabywcę jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 9. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pośrednictwem sieci Internet.
 10. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 11. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem https://www.sklepfiskalny.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem https://www.sklepfiskalny.pl użyte są w celach informacyjnych.
 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego

 

II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – ARKOMP Piotr Trzybiński z siedzibą 60-665 Poznań, os. Winiary 9/19, adres wykonywania działalności (sklepu) oraz adres do doręczeń: 60-595 Poznań, ul. Polska 16, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 972-025-34-84, REGON 300017190, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.
 2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Nabywcom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: www.sklepfiskalny.pl
 3. Nabywca – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą
 4. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.
 5. Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług.
 6. Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
 8. Allegro – platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, w ramach której dokonywane są transakcje oraz świadczone są inne usługi związane z transakcjami, prowadzona w domenie internetowej allegro.pl przez Grupę Allegro, dostępna również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Grupy Allegro.
 9. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
 10. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Przedsiębiorca– przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

 

III. KONTAKT ZE SKLEPEM

 1. Adres Sprzedawcy: Ul. Polska 16, 60-595 Poznań
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: handel@sklepfiskalny.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 61-66-33-210, 606-44-33-54, 606-44-33-52
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 41 1140 2017 0000 4502 0466 1973
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piatku w godzinach: 9.00- 16.00.

 

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies,
 • zainstalowany program FlashPlayer.

 

IV. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Nabywca może korzystać ze Sklepu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Nabywca może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
 3. Nabywca zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w formularzach, o których mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2 i 3 oraz postępować zgodnie z warunkami Regulaminu. Dane podawane przez Nabywcy nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 4. Wykorzystywanie przez Nabywcę nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub usług, Grupy Allegro lub podmiotów powiązanych z Grupą Allegro). Sprzedawca informuje, iż spółce Grupa Allegro przysługuje prawo do koncepcji Sklepu rozumianej jako całokształt rozwiązań funkcjonalnych i elementów wizualnych. Zabronione jest podejmowanie przez Nabywcę jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Nabywcą.
 5. Nabywca zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.


V. REJESTRACJA W SKLEPIE

 1. Nabywcy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, bez konieczności dokonywania rejestracji lub dokonania rejestracji w Sklepie z wykorzystaniem danych dostępowych Nabywcy 
 2. Zawarcie Umowy bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
  a) prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych,
  b) akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności
 3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Nabywcy.
 4. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia podanych przez Nabywcę danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Nabywcy, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.
 5. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Nabywcy podanych podczas rejestracji, Nabywca powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.
 6. Z chwilą rejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Nabywcy, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Nabywcy oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Nabywca ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie. Nabywca ma również prawo do wglądu, modyfikacji lub usunięcia jego danych na zasadach opisanych w Polityce prywatności.


VI. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

 1. Przed złożeniem zamówienia, Nabywca umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Nabywcy agregację wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Nabywca może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.
 2. Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu, Nabywca zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:
  a) adresu dostawy,
  b) sposobu dostawy,
  c) sposobu dokonania płatności za towar/usługę.
 3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Nabywcę Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu).
 4. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Nabywcy informację o przyjęciu zamówienia i dostępności towaru (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Nabywcy przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
 5. Zamówienia realizowane będą w kolejności ich złożenia. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Nabywca jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).
 6. W przypadku Umowy o świadczenie usług Sprzedawca powiadomi Nabywcę o minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta Umowa, jeśli dotyczyć ona będzie świadczenia ciągłego lub okresowego.
 7. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Nabywcy fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek.
 8. Jeżeli Nabywca chce otrzymać fakturę VAT to w chwili składania Zamówienia zobowiązany jest do zaznaczenia opcji „faktura VAT” oraz podania pełnych danych do jej wystawienia. 

VII. ZAPŁATA CENY

 1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
 2. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT. Koszty dostawy towaru do Nabywcy podane są odrębnie.
 3. Nabywca dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Nabywcę.
 4. Produkty w promocji posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy, dostaw realizowanych poza granice Polski lub dostaw na warunkach specjalnych. O zmianie ceny Nabywca informowany jest przed realizacją zamówienia, które zostanie zrealizowane po akceptacji kosztów dostawy Nabywcy.
 6. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  a) Płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem.
  b) Płatność przelewem tradycyjnym w formie przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy numer 41 1140 2017 0000 4502 0466 1973(mBank) Arkomp w Poznaniu. W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia.
  c) Płatność przy odbiorze osobistym.
  d) Płatność online za pośrednictwem serwisu BlueMedia SA
 7. Nabywca zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 8. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 9. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
 10. W przypadku płatności za pośrednictwem serwisu BlueMedia Nabywca dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia, za pomocą wspomnianego serwisu. Serwis BlueMedia umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
 11. Sklep Internetowy umożliwia Nabywcom zakup Produkt na podstawie kredytu kupieckiego oraz leasingu, którego warunki są ustalana na podstawie indywidualnie uzgodnień z Nabywcą.

VIII. DOSTAWA

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę.
 2. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależ­nione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 3. Zakupione w Sklepie Internetowym Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 4. Nabywca może osobiście odebrać Produkt pod adresem: ul. Polska 16, 60-595 Poznań
 5. Na termin dostawy Produktu, składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  a) Czas kompletowania Produktu podany jest w opisie każdego Produktu,
  b) Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w ciągu deklarowanych przez przewoźnika 3 Dni Roboczych.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 7. W wypadku gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Nabywcę, może, zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Nabywcę na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy.
 8. Oferty promocje oraz kody rabatowe, opisane w niniejszym rozdziale dotyczą wyłącznie Produktów w Sklepie Internetowym www.sklepfiskalny.pl
 9. Oferty promocje oraz kody rabatowe, dostępne w Sklepie Internetowym nie podlegają sumowaniu. Realizacja kodu rabatowego przez Nabywcę uniemożliwia skorzystanie z rabatu cenowego wynikającego z oferty promocyjnej.
 10. Produkty objęte ofertą promocyjną są dostępne dla wszystkich Nabywców. Rabat cenowy, wynikający z oferty promocyjnej jest uwzględniany w cenie Produktu w chwili składania Zamówienia przez Nabywcę. 
 11. Kody rabatowe:
  a) Kody rabatowe są przyznawane Nabywcy Sklepu Internetowego www.sklepfiskalny.pl przez obsługę Sklepu Internetowego.
  b) Kody rabatowe można zrealizować podczas procesu składania Zamówienia. W celu realizacji kodu rabatowego, należy wpisać numer kodu rabatowego w odpowiednim polu Formularza Zamówienia i potwierdzić przyciskiem obok tego pola.

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podane przez Nabywców dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności


X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące działania Sprzedawcy oraz korzystania ze Sklepu.
 2. Reklamację należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
  b) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
  d) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
 3. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej.
 4. O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera, Sprzedawcy itp. której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, niezależnie od innych przysługujących uprawnień reklamacyjnych, Nabywca może zgłosić reklamację powołując się na zakres udzielonej gwarancji.
 5. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
  a) Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Nabywcy będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
  b)  Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres handel@sklepfiskalny.pl lub pisemnie na adres: ul. Polska 16, 60-595 Poznań.
  c) Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres: ul. Polska 16, 60-595 Poznań.
  d) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Nabywcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Nabywcę adres e-mail lub w inny podany przez Nabywcę sposób.

 

XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE, GWARANCJA

 1. Nabywca będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub załączenie go do paczki ze zwracanym Produktem.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 6. W przypadku Przedsiębiorców odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie za obopólną zgodą Nabywcy i Sprzedawcy oraz na warunkach przez nich wspólnie uzgodnionych.
 7. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 8. W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny.
 9. Wszystkie Produkty posiadają gwarancję producenta lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w opisie produktu wyraźnie wskazano, że Produkt nie posiada gwarancji.
 10. Okres gwarancji producenta, na Produkty oferowane przez Sklep Internetowy wynosi 12 miesięcy i jest liczony jest od dnia dostarczenia Produktu do Nabywcy, chyba, że z karty gwarancyjnej dołączonej do Produktu wynika inny okres gwarancji. W takiej sytuacji gwarancja na Produkt jest taka jak wskazana w karcie gwarancyjnej.
 11. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.
 12. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Nabywca ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Nabywca jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 

XI. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I ROSZCZEŃ

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Kosument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

XII. PRZERWY TECHNICZNE

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Nabywców ze Sklepu spowodowany siłą wyższą.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu w odniesieniu do Sklepu, w którym dochodzi do zawierania Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług (o charakterze jednorazowym), z zastrzeżeniem postanowień punktu XIII.3 Regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku zawierania Umów, o których mowa w punkcie poprzedzającym, po wejściu w życie zmienionego Regulaminu, Nabywca zostanie poproszony o akceptację nowego Regulaminu.
 3. W przypadku Sklepów, w których dochodzi do zawierania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym, zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po upływie 45 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu i jednoczesnego powiadomienia o tym Nabywców na adres e-mail przypisany do konta.
 4. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Nabywca ma możliwość rozwiązania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym w trybie przewidzianym w punkcie XI.5 Regulaminu.
 5. Jeżeli usługa o charakterze okresowym wygasa w trakcie okresu wypowiedzenia Umowy, Umowa ulega rozwiązaniu w tym momencie i nie ulega przedłużeniu na kolejny okres.
 6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W sprawach dotyczących korzystania z usług Blue Media w związku z korzystaniem ze Sklepu, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usługi BlueMedia.
 7. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Nabywcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 8. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU
1. Załącznik nr 1  Polityka Prywatności

Informacja

Darmowa dostawa przy zakupach powyżej 1400 zł !!

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl